غذای خشک گربه

غذای گربه بالغ چیست؟

قطعا غذای يک گربه وحشی كه در طبيعت زندگی می‌كند و غذای خود را با شكار كردن و با تحرک و زحمت زياد به دست می‌آوردمتفاوت است.

یک گربه خانگی كه از كمترين تحرک برخوردار بوده و غذای خود را هميشه به صورت آماده از صاحب خود دريافت می‌كند.

بنابراین كيفيت و كميت جيره غذایی آنها متفاوت خواهد بود.

یک غذای متعادل برای یک گربه خانگی، غذایی است كه تمامی احتياجات غذايی شامل: پروتیين، چربي، كربوهيدارت، ويتامين‌ها، مواد معدنی و انرژی را برای بدن موجود زنده، تامين كند.

شما می‌توانید در كنار گوشت از مواد غذایی دیگری مانند پنير، شير و تخم‌مرغ نيز استفاده كنيد.

به هرحال منبع پروتیین بايد حداقل یک بيستم جيره غذایی گربه‌های بالغ را تشكيل دهد.

یک دهم جيره غذایی گربه‌های جوان و در حال رشد و یک سوم جیره غذایی بچه گربه‌هایی كه از شير گرفته شده‌اند، باشد.

غذای خشک گربه شما باید حاوی پروتیین حیوانی زیاد و پروتیین گیاهی کمی باشد چرا که هضم غذاهای گیاهی بعضی وقت‌ها برای گربه‌ها سخت شده و باعث بیماری گربه شما می‌شوند.

کربوهیدرات غذای گربه شما نیز نباید بیشتر از 10 درصد آن را تشکیل دهد.

یک غذای مفید و سالم برای گربه حاوی گوشت، ماهی یا مرغ تازه است.

نمایش یک نتیجه